Правила прийому до ЖМГ №3

Правила конкурсного приймання до Житомирської міської гімназії №3

 

 1. Загальні положення

1.1. Дані Правила конкурсного приймання розроблені методичною радою Житомирської міської гімназії №3 відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів-вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та Положення про загальноосвітній навчальний заклад, на підставі власного Статуту ЖМГ № 3, обговорені і схвалені на спільному засіданні педагогічної ради і ради закладу, погоджені з управлінням освіти Житомирської міської ради та затверджені директором ЖМГ № 3.

1.2. Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.3. У конкурсі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 1. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць може проводитися додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог.

Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюється предметна комісія з кожного предмета зі складу членів приймальної комісії; її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі:

 • особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії,
 • табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту для учнів, які вступатимуть до 10 класу старшої школи.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів і відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС встановлюються пільгові умови конкурсу*.

 1. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться з січня, у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної

*Пільгові умови конкурсу передбачають проведення співбесіди.

психологіїі соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Житомирської міської ради. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.2. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу, проводяться в письмовій формі з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, а саме: українська мова (диктант) і предмет, який вивчається поглиблено (тестування чи співбесіда) (додаток 2).

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-го класу, проводяться в письмовій формі з навчальних предметів, що відповідають профільності навчання, а саме: українська мова (диктант), профільні предмети (тестування чи співбесіда) – (додатки 2,3).

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як під час основного конкурсного приймання, так і протягом навчального року.

Приймання учнів (вихованців) до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.6. Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також порядок, умови, форми проведення (усна чи письмова) та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди (додаток 1).

3.7. Тексти диктантів і варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними комісіями (об’єднаннями) вчителів гімназії та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти Житомирської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.8. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.

3.10. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.11. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.12. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в гімназії протягом трьох місяців. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.13. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 3) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.14. Результати співбесіди оголошуються в той самий день, письмового випробування – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються в приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

3.15. Приймання учнів, які раніше навчалися в інших закладах нового типу, відбувається на загальних підставах.

3.16. Для учасників міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призерів та учасників ІП-ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасників II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року проводиться одне випробування – співбесіда.

3.17. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС проводиться одне випробування – співбесіда.

3.18. Учні-випускники школи I ступеню у складі Житомирської міської гімназії №3, які мають підсумкові оцінки з української мови не нижче «8» балів та з англійської мови (математики)  не нижче «8» балів, зараховуються до 5-ого класу гімназії без конкурсних випробувань.

3.19. Учні-випускники школи II ступеню у складі Житомирської міської гімназії №3, які мають підсумкові оцінки з усіх предметів інваріантної частини не нижче «7» балів, зараховуються до 10-го класу без конкурсних випробувань.

3.20. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.21. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.22. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 2.10, 3.16, 3.17, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

 1. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До гімназії подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють (на ім’я директора гімназії);
 • копія свідоцтва про народження (паспорта);
 • дозвіл на використання персональних даних;
 • особова справа;
 • медична картка встановленого зразка;
 • посвідчення про пільги (у разі наявності).

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією.

Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються гімназією за погодженням з управлінням освіти Житомирської міської ради.

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Житомирської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го, 5, 10 класів, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінали відповідних документів не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

 1. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназії.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами покладається на управління освіти Житомирської міської ради.

5.3. При порушенні гімназією вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназії та Правил конкурсного приймання, рішенням управління освіти Житомирської міської ради результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі, управління освіти Житомирської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

Додатки до правил прийому до жмг №3 – Завантажити

error: Content is protected !!